Dit is het privacybeleid van de Schietvereniging Westerpark gevestigd te Amsterdam. Dit privacybeleid verschaft informatie over de wijze waarop persoonsgegevens van de leden door de Schietvereniging Westerpark worden verzamelt en verwerkt.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Schietvereniging Westerpark verwerkt van haar leden. Indien je lid wordt van de vereniging of deelneemt aan een door de vereniging georganiseerde wedstrijd of mee doet aan een bedrijf of private-uitje en je jouw persoonsgegevens aan de vereniging verstrekt, geef je hiermee uitdrukkelijk toestemming aan de Schietvereniging Westerpark om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Om die redenen word u gevraagd om het privacybeleid goed door te lezen. Indien u niet eens bent met het beleid of wilt u uw gegevens uit het systeem van de Schietvereniging Westerpark te laten verwijderen, word u in dat geval verzocht om contact met de vereniging op te nemen:

Schriftelijk: Schietvereniging Westerpark. Vredenhofweg 9c, 1051 LM Amsterdam

Per e-mail: info@sv-wetserpark.nl

Telefonisch: +31 622 043 123

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De invoering van de AVG heeft tot gevolg dat vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie.

De AVG heeft tot doel de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en legt vast hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder het begrip persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon. Deze informatie dient direct of indirect (door middel van herleiding) te kunnen leiden tot identificatie van een natuurlijk persoon.

De AVG deelt persoonsgegevens op in twee groepen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Normale persoonsgegevens Bijzondere persoonsgegevens
Naam Ras
Adres Godsdienst
Postcode Seksuele leven
Woonplaats Politieke opvatting
BSN-nummer Gezondheid
E-mailadres Lidmaatschap van een vakvereniging
Kentekengegevens Strafrechtelijk gedrag
IP-adres Biometrische gegevens

Verwerking van Persoonsgegevens

Voor Schietvereniging Westerpark is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Schietvereniging Westerpark volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Schietvereniging Westerpark gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Schietvereniging Westerpark verzamelt persoonsgegevens van u wanneer deze persoonsgegevens via de website of direct bij de balie tijdens het inschrijven aan de Schietvereniging Westerpark heeft verstrekt of wanneer de u de website van Schietvereniging Westerpark bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Schietvereniging Westerpark. Schietvereniging Westerpark legt conform de AVG alleen relevante gegevens vast, inclusief de wijze waarop deze gegevens verkregen zijn en hoe u toestemming hebt gegeven voor het vastleggen van uw gegevens door Schietvereniging Westerpark. Behoudens de KNSA de Schietvereniging Westerpark verstrekt/ verkoopt uw gegevens nooit aan derden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt (bijvoorbeeld voor het migreren van uw gegevens naar een andere vereniging) of tenzij de wet bepaalt dat Schietvereniging Westerpark hiertoe verplicht is.

Waarvoor verwerk Schietvereniging Westerpark uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Schietvereniging Westerpark verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 1. Om lid te kunnen zijn van de Schietvereniging Westerpark vereniging.
 2. Registreren van betalingen van contributie.
 3. Om u als lid binnen de Koninklijk Nederlandse Schietsport Associatie (hierna KNSA) te registreren als lid van de Schietvereniging Westerpark.
 4. Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Welke gegevens verwerkt de vereniging:

 • Naam (initialen, tussenvoegsel, achternaam, voornaam),
 • Geboorteplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats),
 • e-mailadres,
 • Telefoonnummer/ Mobiel nummer.
 • Opleiding of beroep
 • Tonen en registreren van legitimatiebewijs (documentnummer dan wel een koppie van het document).

Wat wordt verstaan onder verwerking persoonsgegevens?

Volgens art. 4 lid 2 van de AVG is het verwerken van persoonsgegevens: Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen etc. Het begrip verwerken is erg ruim en schaart alle handelingen onder zich van het verzamelen van gegevens tot en met het vernietigen van gegevens.

Bewaartermijn

De vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal 4 jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Schietvereniging Westerpark heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en de integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 • Alle medewerkers namens Schietvereniging Westerpark die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, hebben inhoudelijke kennis van dit beleid document, worden regelmatig bijgepraat over de AVG praktijken en zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Persoonsgegevens van onze leden zijn NIET via de website van de Schietvereniging Westerpark toegankelijk.
 • Schietvereniging Westerpark maakt regelmatig back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Schietvereniging Westerpark test en evalueer regelmatig de risico’s en de te ondernemen maatregelen.
 • Alle gebruikte laptops/ computers zijn voorzien van de laatste software updates voor zowel het besturingssysteem als voor de gebruikte Antivirus programma’s.
 • De toegang tot de laptop/computer is enkel mogelijk middels een gebruikersnaam en passwoord die om de drie maanden wordt vernieuwd.
 • De gebruikte WIFI in de clubhuis is passwoord beveiligd, geïsoleerd en verlengd geen toegang aan derden.

Wijze van vernietiging van gegevens

De door Schietvereniging Westerpark opgeslagen persoonsgegevens worden uit alle door Schietvereniging Westerpark gebruikte elektronische opslagmedia verwijderd op een wijze dat niet te herstellen is (gebruikmakend van de bekende software tool: Eraser). Indien uw gegevens in een papier format zijn opgeslagen (geldt voor oude leden) worden de op de papier vastgelegde gegevens verbrand.

Cookies

De website van Schietvereniging Westerpark maakt Geen gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekst bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen herkend wordt door de server die de cookie opslaat. Deze cookies maken het mogelijk om het gedrag van een websitebezoeker te volgen.

Toestemming en bezwaar

Conform de regels zoals vastgelegd in de AVG slaat Schietvereniging Westerpark alleen relevante en toegestane informatie op, voor de duur die noodzakelijk is en met uw verleende toestemming.

Wilt u bezwaar maken tegen de vastlegging van uw persoonsgegevens, inzage verkrijgen in uw persoonsgegevens zoals deze vastgelegd zijn bij Schietvereniging Westerpark of uw verleende toestemming intrekken? Neem dan contact op met Schietvereniging Westerpark.

Meer over de AVG leest u op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving